AVV

Algemene contract- en leveringsvoorwaarden van All4Hair by Top Hair GmbH (voor zakelijke klanten) - Versie 03-08-2010

§ 1 Rechtskarakter contractanten, uitsluiting van consumentenkoop

 • Deze overeenkomst wordt gesloten voor de b2b-verkoop van goederen tussen bedrijven, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke lichamen in de zin van § 310 alinea 1 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek). De koper verplicht zich ertoe zijn bedrijfsactiviteit te bewijzen (bijv. door overlegging van (een kopie van) zijn bedrijfsvergunning). Wordt dit niet bewezen, dan ziet de koper er onherroepelijk van af rechten te doen gelden die hun oorsprong hebben in het feit dat hij niet zakelijk handelt of de koopwaar niet voor zakelijke doeleinden aanschaft. Doet de koper tegenover de verkoper slechts alsof hij ondernemer is, dan heeft de verkoper het recht de overeenkomst aan te vechten en een schadevergoeding te eisen. De koper verklaart uitdrukkelijk geen consument in de zin van § 13 BGB te zijn en hier geen consumentenkoop te doen.
 • Deze verkoopvoorwaarden gelden ook voor latere transacties tussen de contractanten, voor zover het daarbij om rechtshandelingen van vergelijkbare aard gaat.

§ 2 Offerte en totstandkoming van de overeenkomst

 • Een bestelling geldt als bindende offerte volgens § 145 BGB. Wij kunnen deze binnen twee weken accepteren. De acceptatie kan sluitend gebeuren door verzending of verzoek om te betalen.
 • De minimale bestelwaarde bedraagt € 50,00 nettofactuurwaarde van de actuele All4Hair-prijs excl. toegiften, korting in natura en verzendkosten af magazijn in Neusäß. Vanaf een nettofactuurwaarde van de actuele All4Hair-prijs van € 100,- excl. toegiften, korting in natura en verzendkosten, gebeurt de levering binnen Nederland franco thuis, zonder leveringskosten en zonder rembourskosten. In andere gevallen wordt voor porto, verpakking en aflevering € 10,- per bestelling in rekening gebracht. Afwijkend hiervan kunnen inrichtingsvoorwerpen zoals stoelen, wasinrichtingen, droogkappen enz. uitsluitend bij vooruitbetaling plus transportkosten en onder uitsluiting van onze kortingsacties worden gekocht en geleverd.
 • Levering zolang de voorraad strekt. Vergissingen en drukfouten voorbehouden.

§ 3 Koopprijs en betaling

 • De aan ommezijde vermelde prijzen zijn vaste prijzen af magazijn zonder verpakkings- en verzendkosten excl. de momenteel geldende btw. De op de dag van de verzending geldende All4Hair-prijs wordt in rekening gebracht.
 • Voor zover onderstaand of door een aparte schriftelijke overeenkomst niet anders geregeld is, gebeuren onze leveringen uitsluitend per rembours of vooruitbetaling, of bij internetbestellingen in onze webshop per creditcard, directe overschrijving of PayPal. De koopprijs is bij rembours direct betaalbaar. Er geldt geen afhaalvergoeding. Meerkosten door bijzondere wensen met betrekking tot de verzending of door non-acceptatie van de rembours zijn voor rekening van de koper.
 • Prijsverhogingen van de fabrikant of wegens gestegen loon-, materiaal- en distributiekosten mogen bij levertijden van meer dan drie maanden worden doorberekend. Kosten voor verpakking en transport kunnen door ons apart in rekening worden gebracht.
 • De aftrek van korting voor contant is alleen bij voorafgaande schriftelijke toestemming door ons toegestaan. Onze prijzen zijn netto-netto, kortingen en korting voor contant zijn al verrekend.
 • Behalve bij rembours of contante betaling dient de koopprijs uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van de factuur, evenwel uiterlijk met de inbezitneming door de koper of diens plaatsvervanger, op de volgende rekening te worden betaald: rekeninghouder: All4Hair by Top Hair GmbH, bank: HypoVereinsbank Augsburg, IBAN: DE85 7202 0070 0321 6644 58, BIC: HYVEDEMM408.
 • Kan de fabrikant de overeengekomen goederen niet leveren en is de verkoper hiervoor niet verantwoordelijk, dan verklaren de partijen dat de koopovereenkomst komt te vervallen. Verrichte betalingen dienen zonder rente te worden terugbetaald. De koper komen geen andere rechten toe (bijv. recht op schadevergoeding).
 • Rente wegens te late betaling wordt met 8% boven de op dat ogenblik geldende basisrentevoet (§ 247 BGB) p.a. berekend. Het indienen van een hogere schadeclaim blijft voorbehouden.

§ 4 Verplichtingen, levertijd

 • Leveringen gebeuren uitsluitend onder rembours, bij vooruitbetaling of betaling per creditcard (webshop) af magazijn in Neusäß, voor zover schriftelijk niet uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.
 • Orders die wij voor 12.00 uur ontvangen, worden normaal gesproken nog dezelfde dag verzonden. Deze orders zullen vervolgens binnen 2 tot 3 werkdagen worden geleverd. Behoudens schriftelijke toezegging zijn de door ons genoemde leveringstermijnen vrijblijvend.
 • Voor zover dit in afzonderlijke gevallen (bijv. bij meubelen) op de factuur vermeld is, erkent de koper dat de goederen, zoals door de koper gewenst, individueel voor hem worden geproduceerd. Het individuele karakter van de geproduceerde goederen sluit een terugtrekking van de koper na ontvangst van een aanbetaling uit. Behoudens een snellere levering kan de levertijd 8 tot 15 weken bedragen.
 • Is vooruitbetaling overeengekomen, dan is het order voor ons pas bindend, als het factuurbedrag uiterlijk binnen vijf werkdagen op onze rekening wordt bijgeschreven. Hebben wij 15 dagen na ontvangst van het verzoek tot betaling het factuurbedrag nog niet ontvangen, dan kunnen wij ons uit de overeenkomst terugtrekken.
 • Bij te late acceptatie of schuldig verzuim van de medewerkingsplichten heeft de verkoper het recht een vergoeding te eisen voor de hierdoor geleden schade en extra onkosten. Bij te late acceptatie of verzuim van de medewerkingsplichten gaat het risico van toevallige ondergang of toevallige verslechtering vanaf het begin van het verzuim op de koper over.
 • Als schadevergoeding wegens niet-naleving heeft de verkoper voor kosten en gederfde winst recht op een vaste vergoeding ten bedrage van 25% van de koopprijs. De koper blijft het recht voorbehouden een kleinere schade te bewijzen, de verkoper het recht een grotere schadeclaim in te dienen.

§ 5 Verrekening, retentierecht, aansprakelijkheid

 • De koper heeft uitsluitend recht tot verrekening bij rechtsgeldig vastgestelde of onbetwiste tegenvorderingen. Retentierecht komt de koper alleen toe, als zijn tegenvordering op dezelfde contractuele relatie berust. Wij zijn in principe alleen aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid, behalve bij overlijden, letsel of gezondheidsschade.

§ 6 Risico-overgang bij verzending

 • De koper heeft het recht de goederen na voorafgaande afspraak af te halen in het magazijn te Piechlerstr. 18 in D-86356 Neusäß.
 • Bij verzending zijn wij onze contractuele verplichtingen nagekomen met de overhandiging aan de vrachtvervoerder (bijv. expeditiebedrijf, post). Het risico van toevallige ondergang of toevallige verslechtering van de goederen gaat met deze overhandiging op de koper over. Dit geldt onafhankelijk van het feit of de verzending van de goederen vanaf de plaats van handeling gebeurt of door wie de vrachtkosten worden gedragen.

§ 7 Eigendomsvoorbehoud (verlengd EV)

 • De verkoper behoudt zich de eigendom over de goederen, inclusief een eventueel gegeven korting in natura, voor tot de volledige betaling van alle vorderingen uit zijn zakenrelatie met de koper. Tot deze vorderingen behoren ook eventueel ontstane leverings- en opslagkosten. Dit geldt ook voor alle oekomstige leveringen uit gelijktijdig of later afgesloten overeenkomsten met de koper. De verkoper mag de goederen terugnemen, als de koper in strijd met de overeenkomst handelt.
 • Tot de eigendomsovergang is de koper verplicht de goederen met zorg te behandelen en op eigen kosten tegen diefstal, brand- en waterschade te verzekeren voor het bedrag van de aanschaffingswaarde. Vóór de eigendomsovergang moet de verkoper onverwijld schriftelijk op de hoogte worden gesteld, indien beslag op de goederen is gelegd of indien ze aan andere ingrepen van derden blootgesteld zijn. Als de derde niet in staat is de verkoper de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een vordering volgens § 771 ZPO (Duits Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) te vergoeden, dan is de koper aansprakelijk voor het geleden verlies.
 • De koper mag de goederen onder eigendomsvoorbehoud in het normale handelsverkeer doorverkopen. De vorderingen op de afnemer uit de doorverkoop van de goederen onder eigendomsvoorbehoud staat de koper nu al ten bedrage van het overeengekomen eindfactuurbedrag (inclusief btw) aan de verkoper af. Ook na deze afstand blijft de koper gemachtigd tot het innen van de vorderingen. Onze bevoegdheid om de vordering zelf te innen, blijft onaangetast. Wij zullen de vordering niet zelf innen, zolang de klant zijn betalingsverplichtingen uit de ontvangen opbrengsten nakomt, niet met de betalingen achterblijft, er geen aanvraag tot het openen van een faillissementsprocedure is ingediend of geen staking van de betalingen bestaat.

§ 8 Garantierechten

 • Voor zover de §§ 1 vv. HGB (Duits Wetboek van Koophandel) van kracht zijn, heeft de koper alleen garantierechten op voorwaarde dat kan worden aangetoond dat hij zijn onderzoeks- en reclamatieverplichtingen volgens § 377 HGB conform de voorschriften is nagekomen. Niet-afgekeurde goederen gelden als goedgekeurd, § 377 II HGB.
 • Reclamaties met betrekking tot de geleverde goederen, van welke aard dan ook, worden slechts in aanmerking genomen, als ze ons uiterlijk binnen een week na ontvangst van de goederen resp. factuur schriftelijk worden gemeld.
 • Gebreken dient de koper te bewijzen. Meubelen, elektrische apparaten en andere inrichtingsvoorwerpen mogen uitsluitend door hiervoor specifiek gekwalificeerd vakpersoneel uitgepakt, geïnstalleerd en in bedrijf gesteld worden, anders vervallen de rechten op garantie, schadevergoeding en smartengeld. De garantie op gebreken vervalt uiterlijk 12 maanden na de risico-overgang. Vóór een eventuele retourzending van de goederen dient onze schriftelijke toestemming te worden gevraagd. Retourzendingen zonder onze toestemming worden niet vergoed, verrekend, teruggezonden of bewaard. Wij hebben het recht de acceptatie te weigeren. Zelfstandige garanties van de fabrikanten worden hier niet door aangetast.
 • Goederen die uitdrukkelijk als 'gebruikt' zijn aangegeven, kunnen gebruikssporen vertonen. Als 'gebruikt' aangegeven goederen worden verkocht onder uitsluiting van welke garantie dan ook. Schadeclaims tegenover de verkoper wegens letsel en opzet vallen hier niet onder.
 • Vertonen de goederen ondanks alle zorg toch een gebrek dat al bestond op het tijdstip van de risico-overgang, dan zal de verkoper de goederen, onder voorbehoud van een tijdige reclamatie, naar eigen keuze vervangen, tegen vergoeding terugnemen of repareren. De verkoper moet altijd de mogelijkheid worden geboden tot correcte nakoming binnen een redelijke termijn. Verhaalsrechten worden hier niet door aangetast. Mislukt de correcte nakoming, dan kan de koper - behoudens eventuele schadeclaims - zich uit de overeenkomst terugtrekken of de koopprijs verlagen.
 • Er bestaan geen garantierechten bij een geringe afwijking van de overeengekomen eigenschappen, bij een onbeduidende vermindering van de bruikbaarheid, bij normale slijtage en bij schade die na de risico-overgang is opgetreden ten gevolge van een foutieve of nalatige behandeling, overmatige belasting of door bijzondere externe invloeden. Als de koper of derden onvakkundig reparatiewerkzaamheden of wijzigingen uitvoeren, dan gelden er geen garantierechten voor deze en daaruit voortvloeiende gevolgen. Verder bestaat, behalve bij opzet of grove nalatigheid, tegenover de koper geen recht op schadevergoeding.
 • Vorderingen van de koper wegens noodzakelijke onkosten voor de correcte nakoming, met name transport-, kilometer-, arbeids- en materiaalkosten, zijn uitgesloten, als deze toenemen omdat de geleverde goederen achteraf naar een andere plaats dan het leveradres van de koper werden gebracht, behalve als dit in overeenstemming is met het beoogde gebruik. De koper heeft slechts verhaalsrechten in zoverre dat de koper met zijn afnemer geen afspraken heeft gemaakt die verder gaan dan de wettelijk bepaalde, voor partijen die geen consument zijn onderhandelbare garantierechten.

§ 9 Terugtrekking en retentierecht

 • De verkoper wordt van zijn verplichting tot levering vrijgesteld, indien hem pas na de totstandkoming van de overeenkomst bekend wordt dat de fabrikant de productie van de goederen heeft stopgezet of dat deze door overheidsvoorschriften, verkeersbelemmeringen, bedrijfsstoringen, stakingen, uitsluitingen, tekort aan grondstoffen en alle gevallen van overmacht onredelijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt. Hij dient de koper onverwijld te informeren en hem de verrichte tegenprestaties onmiddellijk te vergoeden. De verkoper heeft recht van terugtrekking en retentie, als de koper met betrekking tot de feiten die zijn kredietwaardigheid betreffen, onjuiste verklaringen heeft gedaan of als met betrekking tot zijn vermogen een insolventieprocedure werd geopend, tenzij de koper vooruitbetaling doet.
 • Als de verkoper eenmaal de aanbetaling heeft ontvangen of de productie van de goederen bij de fabrikant heeft besteld, is een terugtrekking van de koper uit de koopovereenkomst uitgesloten.
 • Bij vooruitbetaling kan de verkoper zich uit de overeenkomst terugtrekken, als hij het factuurbedrag niet uiterlijk 15 dagen na ontvangst van de factuur door de koper heeft ontvangen. § 4, (5) is van kracht.

§ 10 Plaats van handeling en bevoegde rechtbank

 • Plaats van handeling en enige bevoegde rechtbank voor alle geschillen uit deze overeenkomst is de plaatselijke rechtbank waaronder ons hoofdkantoor te Piechlerstr. 18, 86356 Neusäß, Duitsland valt, tenzij uit andere schriftelijke verklaringen van de verkoper iets anders blijkt.

§ 11 Afwijzing afwijkende algemene voorwaarden of andere bepalingen

 • Indien de algemene handelsvoorwaarden van de koper afwijkende regelingen treffen of indien andere overeenkomsten regelingen treffen die afwijken van de regelingen in deze overeenkomst, dan hebben de in deze overeenkomst gemaakte afspraken voorrang op andere regelingen. Afwijkende bepalingen erkennen wij alleen, als wij de geldigheid ervan vooraf uitdrukkelijk hebben bevestigd.

§ 12 Overeengekomen recht

 • Voor zover toegestaan, komen de partijen overeen dat op alle geschillen uit en in samenhang met deze overeenkomst uitsluitend het Duitse recht van toepassing is. Andere rechtsbronnen en met name het Weens Koopverdrag worden hiermee uitgesloten. Voor zover deze overeenkomst in andere talen vertaald is, is voor alle geschillen uit en in samenhang met deze overeenkomst uitsluitend de Duitse versie doorslaggevend.

§ 13 Schriftelijke vorm en bijkomende bepalingen

 • De opheffing, wijziging en aanvulling van deze overeenkomst of van delen ervan dient schriftelijk te worden vastgelegd. Er zijn mondeling geen bijkomende afspraken gemaakt. Ook een wijziging van de clausule die de schriftelijke vorm voorschrijft, dient schriftelijk te gebeuren.

§ 14 Slotbepaling

 • Indien afzonderlijke bepalingen van deze overeenkomst ongeldig, nietig of niet uitvoerbaar zouden zijn, wordt de geldigheid van de andere bepalingen hier niet door aangetast. De partijen verplichten zich ertoe om in dergelijk geval de ongeldige bepaling te vervangen door een andere, geldige bepaling die het economische doel van de ongeldige of onuitvoerbare bepaling het dichtste benadert. Hetzelfde geldt overeenkomstig voor eventuele hiaten in deze overeenkomst.

§ 15 Contractpartner, privacy, overige

 • Contractpartner: All4Hair, eigenaar: Top Hair GmbH, Piechlerstr. 18, D-86356 Neusäß bij Augsburg.
 • De voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens worden bij ons met inachtneming van de Bundesdatenschutzgesetz (Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens) elektronisch opgeslagen, verwerkt, indien nodig aan derden doorgegeven en voor eigen reclamedoeleinden gebruikt. Tegen het gebruik voor reclamedoeleinden kunt u te allen tijde bezwaar maken. Als wij uitzonderlijk op factuur leveren, hebben wij het recht vooraf een kredietwaardigheidscontrole uit te voeren.
 • Prijswijzigingen voorbehouden. Geen aansprakelijkheid voor drukfouten en computerfouten. Geen wettige aanspraak. Alle prijzen excl. de geldende wettelijke btw.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und bedanken uns für Ihre Interesse.